Accesibilitat del procès electoral

Accessibilitat  /  Accesibilitat del procès electoral  /  Procediments de votació i accessibilitat

Procediments de votació i accessibilitat

Vot presencial i vot per correu: condicions d'accessibilitat
 

Vot presencial.

Els locals electorals i les meses electorals han de ser accessibles i disposar d’un espai accessible i adequat, tan proper com sigui possible a la mesa electoral en què l’elector hagi de votar. L’espai ha d’oferir les mateixes condicions de privacitat necessàries per tal que l’elector pugui escollir l’opció de vot en secret.

Els membres de les meses electorals han de vetllar perquè els electors puguin exercir el dret a vot amb tanta autonomia com sigui possible.

Les queixes o sol·licituds relatives a l’accessibilitat, durant el període electoral, es poden adreçar a la junta electoral de zona competent.

L’article 87 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General estableix que:

 • els electors que no sàpiguen llegir o que a causa d’una discapacitat no puguin escollir per ells mateixos la papereta, posar-la dins el sobre, lliurar-la al president de la mesa o introduir-la dins l’urna, ho poden fer per mitjà d’una persona de la seva confiança;
 • es regularà un procediment de votació per a les persones cegues o amb discapacitat visual que s’aplicarà, en tot cas, a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, a les eleccions al Parlament Europeu i en els casos de referèndum. Aquest procediment es va regular el 2007 i es va fer servir per primera vegada a les eleccions a les Corts Generals 2008.
  Enllaços: Vot per correu per a persones amb problemes de mobilitat: gratuïtat del certificat mèdic i del poder notarial.

La sol·licitud de vot per correu, si un elector o electora no la pot presentar de manera personal a l’oficina de Correus per causa de malaltia o de discapacitat (que s’han d’acreditar per mitjà de certificat mèdic oficial i gratuït), la pot presentar en nom seu una altra persona autoritzada, per un notari o pel consolat, mitjançant un document que s’ha d'expedir individualment en relació amb cada elector o electora i sense que es pugui referir a diversos electors. Tampoc no pot una mateixa persona representar més d’un elector.

La junta electoral competent ha de comprovar en cada cas que es donin totes les circumstàncies.

El procediment és el següent:

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb un notari que actuarà de manera gratuïta (Consell General del Notariat) i han de lliurar el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l’article 72 c) de la LOREG.

El notari s’ha de desplaçar al domicili de l’elector, tant si és un hospital com si és una residència per a gent gran o el domicili d’un familiar. A continuació, el procediment que cal seguir és el mateix que per al vot per correu ordinari.

És a dir, el representant o apoderat pot anar, dins el termini de sol·licitud del vot per correu (del 3 de maig al 16 de juny), personalment, amb el DNI i el poder notarial, a qualsevol oficina de Correus i demanar-hi l’imprès per votar per correu.

Els serveis de Correus trameten tota la documentació a l’Oficina del Cens Electoral, la qual fa constar a les llistes del cens que s’ha demanat votar per correu, de manera que LA PERSONA SOL·LICITANT JA NO POT VOTAR PERSONALMENT, i tot seguit tramet a l’apoderat per correu certificat al domicili que hagi indicat o, si no n’ha indicat cap, al que en consti al cens, la documentació següent:
 • una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions;
 • un sobre de votació dins el qual s’ha d’introduir la papereta corresponent;
  • el certificat d’inscripció al cens electoral;
  • un sobre en què consti l’adreça de la mesa on li correspondria votar;
  • un full explicatiu.
Aquesta documentació també l’ha de recollir personalment l’apoderat, el qual prèviament ha d’acreditar la seva identitat. Si l’apoderat no és al domicili, haurà d’anar a recollir la documentació personalment a l’oficina de Correus corresponent.

Més informació:
 •  Articles 72, 87 i 118.1 b) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
 • Articles 1 i 8 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
 • Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, que regula el procediment de vot accessible que facilita l'exercici del dret de sufragi a les persones amb discapacitat visual.
 • Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i els processos electorals.
 • Reial decret 557/1993, de 16 d’abril, sobre l'actuació notarial en el procediment d’emissió del vot per correu. 
 •  Instrucció de 26 d’abril del 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l’article 72 c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, segons la redacció de la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre. 

Procediment de votació accessible per a electors amb discapacitat visual (documentació complementària en braille)
 

Guia explicativa del maletí de vot accessible (en totes les llengües cooficials)

En què consisteix el procediment?

El procediment de vot accessible té per finalitat posar a disposició dels electors cecs o amb discapacitat visual greu que sàpiguen braille, i que ho hagin demanat dins el termini establert i en la forma escaient, un maletí de votació accessible que tindran el dia de les eleccions a la mesa electoral.
Les paperetes i els sobres de votació emprats en aquest procediment no són en braille: només ho són les etiquetes i la documentació complementària incloses al maletí, per tal de garantir el secret del vot.
El maletí de votació accessible conté: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als que fan servir la resta d’electors per a les eleccions al Congrés i al Senat) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts, llista en braille de candidats i candidates al Senat...) que permet que l’elector usuari de braille pugui identificar l’opció de vot desitjada amb total autonomia i amb la garantia del secret del sufragi.
 
IMPORTANT:

D’acord amb la normativa electoral, l’elector que demani el vot per correu ja no pot votar de manera presencial a la mesa electoral el dia de les eleccions. El procediment de votació accessible, atès que es tracta de votació presencial a la mesa electoral, és incompatible amb el procediment de vot per correu. En el moment en què es va elaborar el projecte de reial decret sobre aquest procediment, als informes tècnics corresponents hi constava que els terminis necessaris per a la fabricació dels maletins de vot accessible, que requereix la traducció al braille de les candidatures i, en el cas del Senat, també de tots els candidats i les candidates, n’impossibilitaven la tramesa als domicilis dels sol·licitants dins el termini del vot per correu establert per la normativa electoral.
Qui pot demanar el procediment de votació accessible al telèfon gratuït 900 150 000?
Els electors cecs o amb discapacitat visual greu que estiguin inscrits en el cens electoral, sàpiguen utilitzar el sistema braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, o siguin afiliats a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, poden demanar el maletí de votació accessible que se’ls lliurarà a la mesa electoral el dia de les eleccions a les Corts Generals 2016, d’acord amb la normativa vigent.

Per demanar el maletí de votació accessible, aquests electors ho han de comunicar a l’Administració General de l’Estat a través del telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000 del 3 al 30 de maig, ambdues dates incloses. Al telèfon 900 150 000 els electors també hi poden demanar informació sobre el procediment. Horari d’atenció (excepte festius d’àmbit estatal): fins al 16 de juny: de dl. a dv. de 9 a 17.30 h i ds. de 9 a 14 h; a partir del 16 de juny: de dl. a dv. de 8 a 15 h i ds. de 8 a 14 h.

Quines dades cal comunicar per sol·licitar per telèfon el vot accessible?

Els electors que sol·licitin el procediment de votació accessible han de facilitar, dins el termini (des del 3 de maig fins al 30 de maig), per mitjà del telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000, les dades següents:
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Número del document nacional d’identitat (DNI)
 • Domicili
 • Telèfon de contacte
A més a més, han de manifestar que compleixen els requisits següents:
 • que saben llegir en braille i
 • que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o que són afiliats a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
L’Administració pot requerir en qualsevol moment la verificació de les dades.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, es va crear i donar d’alta a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades el fitxer Vot accessible.

Quina informació es pot demanar al telèfon gratuït?

Al telèfon gratuït, els electors hi poden fer consultes, des del dia 3 de maig i fins al dia de les eleccions, sobre qüestions relacionades amb:
 • El procediment de vot accessible regulat al Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre.
 • El procés electoral.
 • Les candidatures proclamades: eleccions al Congrés dels Diputats i eleccions al Senat.
Què conté el maletí de votació accessible per a les eleccions a les Corts Generals?

a) Material de votació estàndard o normalitzat.
 • Un sobre de votació estàndard per a les eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Un sobre de votació estàndard per a les eleccions al Senat.
 • Una papereta electoral estàndard corresponent a cadascuna de les candidatures proclamades per a les eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Una papereta electoral estàndard per a les eleccions al Senat.
b) Documentació complementària en braille.
 • Una guia explicativa en tinta i en braille sobre com es fa servir la documentació que conté el maletí.
 • Una plantilla encunyada que conté la papereta electoral estàndard corresponent a les eleccions al Senat.
 • Una llista, en braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat.
 • Un sobre gran que n’inclou un de petit (mida quartilla) per cada candidatura que concorri a les eleccions al Congrés dels Diputats. A cadascun dels sobres petits hi ha d’haver enganxada una etiqueta en què constarà, en tinta i braille, la denominació de la candidatura la papereta electoral de la qual (estàndard, no en braille) és dins el sobre.
El sobre gran ha d’anar identificat amb una etiqueta que contingui, retolat en braille i imprès en tinta, el text següent: «Eleccions al Congrés dels Diputats»-

Cadascun dels sobres de mida quartilla ja esmentats ha de contenir la papereta normalitzada de votació corresponent a una candidatura proclamada. Per tal que cada elector pugui conèixer el contingut de cada sobre, cal enganxar a cada sobre una etiqueta que, en braille i en tinta, especifiqui el nom i les sigles de la candidatura la papereta de la qual és dins el sobre.

Qui garanteix que les traduccions al braille són correctes?

Els textos en braille inclosos a maletí de vot accessible els supervisa la Comissió Braille Espanyola, que emet els certificats corresponents; el funcionament correcte del procediment de vot accessible el supervisa l’administració electoral (juntes electorals i meses electorals).

A les eleccions a les Corts Generals, què reben a les meses els electors que han demanat per telèfon la utilització del procediment de votació accessible?

El dia de les eleccions l’elector o electora s’identifica davant el president de la mesa electoral corresponent o, si escau, davant els vocals de la mesa, els comunica que va demanar dins el termini establert i en la forma escaient el maletí de votació accessible i els facilita el seu número de DNI.
Els membres de la mesa electoral tenen una llista de sol·licituds de votació accessible en què ha de constar només el DNI de l’elector o electora que reclama el maletí de votació accessible i les dades sobre la província, el municipi, el districte, la secció, la mesa i l'adreça del local electoral corresponent.
Els membres de la mesa electoral només poden lliurar a l’elector o electora el maletí de votació accessible si consta en la llista esmentada.

Instruccions per a l’ús de la documentació que conté el maletí de votació accessible.

A. Preparació del vot.

Una vegada lliurat el maletí de votació accessible, podeu demanar als membres de la mesa electoral que us facilitin l’accés a un espai, tan proper a la mesa electoral com sigui possible, perquè pugueu manipular-hi la documentació que conté el maletí de votació accessible amb garanties de privacitat. També us podeu endur el maletí de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el vot.

Per a les eleccions al Senat, marqueu amb un bolígraf o amb un llapis la vostra opció de vot a les caselles de la plantilla en braille dins la qual hi ha la papereta del Senat.

A la plantilla, cada candidatura està identificada amb un número. Cerqueu el número a la llista en braille de candidatures i així podreu saber la denominació de la candidatura i també els noms dels candidats i les candidates al Senat corresponents a aquella candidatura. Un cop seleccionats els candidats als quals voleu atorgar el vot, extraieu la papereta estàndard de la plantilla i introduïu-la al sobre de votació corresponent a les eleccions al Senat.

En el cas de les eleccions al Congrés dels Diputats, obriu el sobre gran que indica en braille «Eleccions al Congrés dels Diputats». Seleccioneu, d’entre els sobres petits que hi ha dins, el que us indiqui en braille que conté la papereta corresponent a la candidatura que voleu votar. Extraieu la papereta i introduïu-la al sobre de votació corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats.

B. Votació.

A continuació, aneu a votar a la mesa electoral. Haureu de mostrar al president o presidenta de la mesa electoral un dels documents d’identificació següents:
El document nacional d’identitat (DNI). El resguard del DNI en tràmit no serveix, ja que no hi apareix la fotografia de l’elector o electora.

El passaport (amb fotografia).

Tant és que els documents estiguin caducats. Cal, però, que siguin els originals. Les fotocòpies no serveixen.

C. Material sobrer.

Es recomana a l’elector o l’electora que, després de la votació, s’endugui el maletí de votació accessible, juntament amb tot el material sobrer, per tal d’assegurar el secret del vot emès.