Informació general sobre les meses electorals

Permisos i dietes

Les persones designades membres de mesa per a les eleccions del 26 de juny, han de complir amb les seves obligacions el dia de la votació, independentment de la jornada de treball del dia anterior.

Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris nomenats membres de la mesa, tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Per facilitar el compliment dels deures dels membres de la mesa, el torn de nit que comença el dia 26 de juny s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de cinc hores de la jornada de treball es pot exercir durant el torn de nit següent del treballador, sempre que el torn s’iniciï el dia immediatament posterior al de les eleccions del 26 de juny.

Els membres de les meses electorals perceben una dieta de 63,24€.

Si algun dels suplents ha d’exercir la funció per absència del titular, té dret al permís retribuït i a la reducció de jornada, i també a la dieta. Els drets esmentats no es concedeixen si el suplent no arriba a ocupar el lloc a la mesa electoral.