Resolva as súas dúbidas

Electores  /  Resolva as súas dúbidas  /  Voto por correo desde España

Voto por correo desde España

Como se vota por correo desde España?
 

Unha vez convocadas as eleccións, e ata o día 16 de xuño, data na que finaliza o prazo para solicitar o voto por correo, os electores poderán acudir a calquera oficina de Correos e solicitar o impreso para votar por correo.

Debidamente cuberto, entregarao persoalmente en calquera oficina de Correos e acreditará a súa identificación ante o empregado da devandita oficina coa presentación do seu DNI, pasaporte ou carné de conducir (xa que inclúen fotografía do titular e firma; en ningún caso fotocopia), que así llo requirirá para a comprobación da súa firma.

Lémbrese: o prazo para poder solicitar o voto por correo remata o día 16 de xuño.

Os servizos de Correos remiten a solicitude debidamente cuberta á Oficina do Censo Electoral, que fai a anotación correspondente nas listas do censo. Por tanto, o elector que solicita o voto por correo, unha vez foi admitida a súa solicitude, XA NON PODE VOTAR PERSOALMENTE.

A continuación a Oficina do Censo Electoral envía por correo certificado ao domicilio indicado polo elector no impreso de solicitude un sobre coa seguinte documentación:

 • papeletas e sobres de votación.
 • o certificado de inscrición no censo.
 • un sobre no que figurará a dirección da Mesa onde lle correspondería votar.
 • unha folla explicativa.
Esta documentación tamén a debe recoller persoalmente o elector, logo da acreditación da súa identidade. Se non estivese no seu domicilio, terá que ir persoalmente a recollela á Oficina de Correos correspondente.

O elector deberá seleccionar a súa opción de voto:
 • Para a elección de Deputados, introducirá a papeleta correspondente á candidatura elixida dentro do sobre de votación de cor branca.
 • Para a elección de Senadores, marcará o/os candidatos da súa elección atendendo ás instrucións que se recollen na propia papeleta. Despois meterá esta papeleta no sobre de votación de cor sepia.
A continuación, introducirá no sobre dirixido á Mesa electoral o seguinte:
 • Sobres de votación coas papeletas.
 • O certificado de inscrición no censo.
Ten ata o día 22 de xuño para remitir este sobre por correo certificado. Este envío é gratuíto para o elector, xa que será o Ministerio do Interior a través do orzamento electoral quen se fará cargo de compensar ao operador postal por estes envíos.

Debe terse en conta que non é necesario que o elector acuda persoalmente á Oficina de Correos a certificar o sobre de votación, senón que poderá facelo outra persoa no seu nome (Acordo XEC 10 maio 1995).

O Servizo de Correos conservará ata o día da votación toda a correspondencia dirixida ás Mesas electorais e trasladaraa ás devanditas Mesas ás nove da mañá.

Así mesmo, seguirá trasladando a que se reciba no devandito día, ata as vinte horas. O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará a disposición das Xuntas Electorais.

Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á Xunta Electoral de Zona (e serán destruídos).

Como se mesturan os votos recibidos por correo cos que se depositaron persoalmente na urna?
 

O 26 de xuño, ás 20 horas, unha vez que votase o último elector na Mesa electoral, procederase a introducir na urna respectiva os sobres que conteñan as papeletas do voto remitidos por correo.

Para iso, deben seguirse os seguintes pasos:

 1. Abrir, de un en, os sobres remitidos ao Presidente da Mesa e comprobar que conteñen o certificado de inscrición no censo do elector e o sobre ou sobres de voto por correo.
 2. Comprobar que o elector está inscrito no censo da Mesa.
 3. Introducir na urna correspondente o sobre ou sobres de votación.
 4. Anotar o elector na lista numerada de votantes (os vogais anotarán o nome do elector na lista numerada de votantes).