Resolva as súas dúbidas

Electores  /  Resolva as súas dúbidas  /  Xestión electoral

Xestión electoral

Que órgano da Administración se encarga da xestión electoral?
 

Ao Ministerio do Interior correspóndelle a preparación e execución da política do Goberno en relación coa promoción das condicións para o exercicio dos dereitos fundamentais, nos termos establecidos na Constitución Española e nas Leis que os desenvolvan.

É a Dirección Xeral de Política Interior, dependente da Subsecretaría do Ministerio do Interior, a que ten encomendadas, entre outras, as funcións seguintes:

a) A xestión das competencias do Ministerio do Interior respecto dos procesos electorais e das consultas directas ao electorado.
b) O mantemento das relacións necesarias coa Administración Electoral e, en particular, coa Xunta Electoral Central.
c) A xestión das relacións cos órganos competentes das Comunidades Autónomas en materia electoral.
d) A coordinación coas unidades dependentes doutros Ministerios con competencias en materia electoral.
e) O rexistro e a aplicación do réxime xurídico dos Partidos Políticos.
f) A xestión das subvencións estatais anuais e das subvencións por gastos electorais das formacións políticas, nos termos establecidos na lexislación vixente.

Que outros Departamentos Ministeriais e Organismos están máis implicados na organización dunhas eleccións?
 

Ademais do Ministerio do Interior, participan activamente o Ministerio de Economía e Competitividade (do que depende a Oficina do Censo Electoral), o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación (para todo o relativo ao exercicio do dereito de sufraxio dos españois no exterior) e a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. (para o exercicio do voto por correo, recollida de documentación das mesas, etc.).

Tamén o Ministerio da Presidencia, a través da Secretaria de Estado de Comunicación, desempeña importantes funcións no proceso electoral (relacións cos medios de comunicación, roldas de prensa o día das eleccións, etc.)